Rodzice uczniów klas 1-8!

 

Od 1 do 15 września br. można ubiegać się o stypendium socjalne dla swoich podopiecznych, wg poniższych kryteriów:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający  kwoty 514,00zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a wszczególności gdy w rodzinie występuję:

  1. bezrobocie;
  2. niepełnosprawność;
  3. ciężka lub długotrwała choroba;
  4. wielodzietność;
  5. alkoholizm lub narkomania;
  6. brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  7. gdzy rodzina jest niepełna;

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć do dnia 15 września br. w gabinecie pedagoga szkolnego (nr 112).

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach netto, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym zlożenie wniosku; Świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodów!

Pedagog szkolny

Ewelina Jeżewska