Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dzisiaj 281

Wczoraj 469

Miesiąc 6918

Wszystkie 96164

Inspektor Ochrony Danych:

Radosław Jaśkiewicz

tel.+48-91-852-20-93

ido@spnt.pl

 

RODO-informacje

I. Postanowienia ogólne 1. Świetlica jest zorganizowana dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców(opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole. 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego w oparciu o koncepcję pracy szkoły oraz zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 4. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. 5. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe. 6. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki opisane w procedurach i regulaminie szkoły. 7. Każdy uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy. 8. Narzędziem służącym do gromadzenia i analizowania danych dotyczących pracy świetlicy szkolnej jest Elektroniczny Dziennik Świetlicy Szkolnej. II. Cele i zadania zajęć wychowawczo ? dydaktycznych w świetlicy 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych/zajęciach pozalekcyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji. 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności: a) Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły. b) Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie. c) Rozwój zainteresowań czytelniczych. d) Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej. e) Rozwijanie zainteresowań i zdolności. f) Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. g) Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia. h) Uczenie i rozwijanie samodzielności. i) Kształtowanie postaw pożądanych społecznie. j) Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego. k) Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych. l) Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. m) Walka z agresją i przemocą. n) Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody. o) Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce. 3. Oprócz wymienionych zadań świetlica może organizować: a) imprezy szkolne (kulturalno-oświatowe, rozrywkowe i inne), b) imprezy pozaszkolne (konkursy między świetlicowe, zawody, turnieje, itp.). 4. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy. 5. Działania pozaszkolne wymienione wyżej są podejmowane za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły, zgoda może być wyrażona ustnie. 6. Każda impreza świetlicowa musi być zgłoszona wicedyrektorowi szkoły, zgłoszenie może być ustne. III. Organizacja pracy świetlicy 1. Czas pracy świetlicy trwa od 6:30 do 17.00. 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły. 3. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor/ wicedyrektor szkoły. 4. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje dyrektor szkoły. 5. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów). 6. Zapisy do świetlicy na kolejny rok szkolny odbywają się pod koniec trwającego roku szkolnego. Dzieci rozpoczynające naukę szkolna 1 września zapisywane są przez rodziców/opiekunów od pierwszego dnia nowego roku szkolnego. 7. Dziecko jest zapisywane do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie. 8. Grupa świetlicowa może liczyć maksymalnie 25 uczniów. 9. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne. 10. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia. 11. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły. 12. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć świetlicy. IV. Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do: a) opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej, c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią, udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych, d) pomocy w nauce, e) życzliwego i podmiotowego traktowania, f) otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień, g) korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, h) zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy, poszanowania swojej własności, i) higienicznych warunków przebywania w świetlicy. 2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązane jest: a) do przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również w regulaminie świetlicy, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; b) dbania o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. 3. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń technicznych i telekomunikacyjnych przyniesionych z domu. 4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły. V. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy 1. Rodzice (opiekunowie) dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów)lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkolnej. 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy. Fakt ten powinien być zgłoszony pisemnie. 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy. 4. Współpraca wychowawców i dyrektora z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji, informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy. 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do wicedyrektora i dyrektora szkoły. 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo otrzymywać podziękowania i listy gratulacyjne za działania na rzecz świetlicy. 7. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy. 8. Rodzice (opiekunowie) mają obowiązek wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy na zajęcia pozalekcyjne, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy. 9. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy. 10. Rodzice (opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko. 11. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy. 12. Dobrowolna wpłata za świetlicę wpłacana jest na Radę Rodziców i wynosi 10 zł miesięcznie. Zebrane fundusze przeznaczone są na: a) zapewnienie napojów podczas pobytu w świetlicy, b) zakup dodatkowych materiałów do prac plastyczno- technicznych, c) doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, d) zakup gier, zabawek i sprzętu sportowego, e) artykuły jednorazowe. VI. Nagrody i środki wychowawcze stosowane w świetlicy 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych oraz osoba działająca na rzecz świetlicy może otrzymać nagrodę. 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, aktywność prospołeczną, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy/zachowania/działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych lub wspomagające realizację zadań świetlicy. 3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej. 4. Poniższy katalog nagród może być stosowany łącznie i w dowolnej kolejności. Nagrody: a) wyróżnienie - pochwała wobec grupy, b) pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy, c) pochwała przekazana rodzicom (opiekunom), d) pochwała pisemna (w dzienniczku ucznia, dzienniku zajęć świetlicy lub osobnym wyróżnieniu), e) dyplom, f) podziękowanie w formie dyplomu pamiątkowego, g) list gratulacyjny, h) nagroda rzeczowa czy drobny upominek, i) wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej, j) pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły. 5. Za nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również regulaminu świetlicy, zasad dobrego wychowania, a szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się środki wychowawcze. 6. Wychowawca świetlicy może zastosować środki wychowawcze wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych. Środki wychowawcze: a) upomnienie ustne na forum grupy, b) uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy, c) upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy, d) poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów), e) uwaga pisemna w dzienniczku ucznia, f) upomnienia lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły, VII. Zadania nauczyciela wychowawcy świetlicy 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczo i opiekuńczą. 2. Wychowawca świetlicy: a) jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, b) prowadzi zajęcia z dziećmi, c) dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy d) odpowiada za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, e) zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji dzieciom będącym pod jego opieką, f) umożliwia dzieciom udział w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań, g) zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie, h) przestrzega ustaleń zawartych w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego, w tym również regulaminu świetlicy, i) bierze udział w opracowaniu: rocznego plan pracy świetlicy, regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy, j) realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, k) systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy, l) przestrzega dyscypliny pracy, m) sumienne wypełniania obowiązki, n) uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy, o) dba dobre imię i o promocję świetlicy w środowisku lokalnym. 3. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych. 4. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa śródroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności. 5. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną i Radą Pedagogiczną. VIII. Powierzanie uczniów opiece i ich odbieranie 1. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece, czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych/ dodatkowych zajęciach edukacyjnych. 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko ma obowiązek zgłaszać swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy. 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy. 4. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbierania dzieci do godziny 17:00. 5. Dzieci ze świetlicy mogą odbierać tylko osoby upoważnione, które zostały wpisane do karty zgłoszeń dziecka świetlicy szkolnej. 6. Osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dowód osobisty w celu ewentualnego potwierdzenia tożsamości. 7. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę, która nie jest podana w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy. 8. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. 9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. 10. Samodzielne wyjście dziecka po 7 roku życia ze świetlicy szkolnej jest możliwe na pisemne życzenie rodzica. Rodzic w karcie zgłoszeniowej zaznacza, w jakie dni i w jakich godzinach dziecko ma opuścić świetlicę. Rodzic bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w czasie samodzielnego powrotu ze szkoły do domu. Zgoda wydana przez dyrektora może być czasowa lub w szczególnych przypadkach może być cofnięta (remonty, roboty drogowe, awarie). 11. Wypuszczenie dziecka na zajęcia dodatkowe, jest możliwe tylko po wcześniejszym wypełnieniu przez rodzica, bądź opiekuna prawnego dziecka druku upoważniającego do zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły. 12. W przypadkach szczególnych dotyczących odbioru dziecka rodzic/opiekun może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły. 13. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia wychowawców świetlicy, o każdej zmianie danych kontaktowych. 14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy. 15. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów). 16. Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun), czyli osoba wydająca zgodę. 17. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie), wymagane jest pisemne upoważnienie. 18. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę oraz oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu. IX. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych 1. Postępowanie w przypadku opuszczenia przez ucznia świetlicy bez pozwolenia. a) Wychowawca świetlicy niezwłocznie informuje pedagoga szkolnego lub/i wicedyrektora, który podejmuje interwencję. b) W obecności rodziców wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy. c) Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy, którą przekazuje wychowawcy klasy oraz pedagogowi szkolnemu. 2. Postępowanie w przypadku próby odebrania ucznia ze świetlicy przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. a) Kiedy po odbiór dziecka zgłasza się do świetlicy osoba, wobec której, w ocenie wychowawcy, zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, wówczas nauczyciel nie może powierzyć jej dziecka. b) Wychowawca wzywa innego opiekuna dziecka i sprawuje opiekę nad wychowankiem do momentu przybycia wezwanej do odbioru dziecka osoby. c) O zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadamia kierownika świetlicy, a ten wicedyrektora/dyrektora. d) Z zaistniałej sytuacji wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową. e) W sytuacjach trudnych pracownik szkoły powiadamia policję. 3. Postępowanie w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17:00. a) O godzinie 17:00 nauczyciel wpisuje dziecko do "Zeszytu spóźnień? b) Trzy wpisy do zeszytu mogą skutkować czasowym zawieszeniem (na okres 2 tygodni) a następnie skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy. c) Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia. d) Nauczyciel nie pozostawia wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną. e) O godzinie 17.00 wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. f) Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. g) W sytuacji, gdy nauczyciel do godziny 17.30 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje dyrektora/wicedyrektora o zaistniałej sytuacji. h) Nauczyciel jest zobowiązany do powiadomienia MOPR-u w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia dziecku dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i ewentualnie funkcjonariusza policji. i) W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji. j) Nauczyciel sporządza notatkę służbową. X. Postanowienia końcowe 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowuje wicedyrektor szkoły we współpracy z wychowawcami świetlicy i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej. 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna. 3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i bibliotece szkolnej. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy. 4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu. 5. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają inne dokumenty wewnątrzszkolne, a w szczególności Statut Szkoły. 6. W pozostałych sprawach decyzję podejmuje w ramach swoich dyrektor albo wicedyrektor szkoły. 7. Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 15.10.2016 r.