Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Październik 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dzisiaj 65

Wczoraj 469

Miesiąc 6702

Wszystkie 95948

Inspektor Ochrony Danych:

Radosław Jaśkiewicz

tel.+48-91-852-20-93

ido@spnt.pl

 

RODO-informacje

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie

Format zdjęcia: minimalny 20x30 cm (oraz na płycie CD w formacie JPG o jak największej rozdzielczości)

Uczestnicy: uczniowie w wieku 6-12 lat

Termin: 05.05.2014

Metryczka na odwrocie zdjęcia: imię i nazwisko, klasa, wiek

Zdjęcia składać do świetlicy 102 do p. Doroty Klimek

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu.

 

 

REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII MARYNISTYCZNEJ

IMPRESJE MORSKIE 2014”

 

Cele konkursu:

promowanie miasta Szczecin oraz piękna Bałtyku i polskich wybrzeży,

zachęcenie uczniów do poznawania fauny i flory,

pokazanie związków ludzi z morzem,

rozpropagowanie i przetarcie szlaków ku morzu,

rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką morską,

tworzenie emocjonalnej więzi z morzem, regionem nadmorskim i miastem Szczecin,

inspirowanie zainteresowań twórczością artystyczną o charakterze marynistycznym.

 

I. Przepisy ogólne:

1. Konkurs jest skierowane do uczniów szkół podstawowych całej Polski.

3. Autorzy fotografii będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:

6 – 9 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu)

10 – 12 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu)

 

II. Przepisy dotyczące prac:

 1. Fotografie należy nadesłać w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm) z dołączoną płytą CD (zdjęcia zapisane lub zeskanowane w formacie JPG, o jak największej rozdzielczości, ułatwi to organizatorowi ich szybką późniejszą publikację w wystawie pokonkursowej. Dopuszcza się wydruki na papierze fotograficznym. Fotografie mają być na odwrocie podpisane. Niezbędne dane: imię i nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość. Na zdjęciach nie powinny się znajdować jakiekolwiek znaki, litery lub cyfry niebędące elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).

 2. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Zdjęcia noszące znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie jedną pracę. Przyjmowane prace nie mogą być podklejone. Na odwrocie każdej pracy  należy czytelnie podać tytuł pracy, autora, szkołę i miejscowość.

 4. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane ich autorom.

 5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, określonych w niniejszym regulaminie oraz wyrażenie zgody na gromadzenie, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2002r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).

 6. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników konkursu będzie Organizator.

 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały napisane bądź wykonane osobiście przez zgłaszającego i nie były wcześniej publikowane.

 8. Przekazanie prac na konkurs oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw do wizerunku, praw majątkowych i autorskich).

 9. Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą oceniane.

 10. Organizator nie odpowiada za uszkodzenie prac w trakcie transportu.

 11. Koszty dostarczenia prac pokrywają uczestnicy konkursu.

 12. Teksty oceniać będzie jury powołane przez organizatora wg kryteriów: tematyka, szczerość

i oryginalność wypowiedzi, forma, środki artystycznego wyrazu.

 1. Powołane Jury za najciekawsze fotografie z każdej kategorii, przyzna miejsca i pięć

wyróżnień.

 1. Jury ma prawo do:przyznania dwóch równorzędnych miejsc, ograniczenia lub zwiększenia

ilości wyróżnień.

 1. Uczestnik konkursu, zgłaszając swoje prace oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku zwycięstwa w konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w miesięczniku Dialogi, na stronie internetowej szkoły - organizatora www.sp68szczecin.szkolnastrona.pl, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 2. Zwycięzcy konkursu i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na prezentację finałową (przyjazd na koszt własny).

 

III. Kalendarium

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 24.05.2014 r. na stronie internetowej: sp68szczecin.szkolnastrona.pl, a zwycięzcy zostaną powiadomieni na podane dane adresowe.

 2. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu dnia 7 czerwca o godzinie 11.00 w auli AKADEMII MORSKIEJ, ul. Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie.

 3. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Szkole Podstawowej nr 68 w Szczecinie od dnia10.06. do 31.06.2014 r. Na wystawie pokonkursowej znajdą się prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do pokazania na wystawie przez Jury.

 

IV. Nagrody

       1. Fotografie oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.

       2. Dla laureatów Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

       3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

       4. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana na stronie internetowej Organizatora.

 

V. Uwagi końcowe

1. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu.

2. Zdjęcia nagrodzone, pliki ze zdjęciami pozostałych uczestników przechodzą na własność Organizatora.

3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania

zdjęć przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich

publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii

zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach

i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

4. Organizator oświadcza, że nadesłane na Konkurs fotografie nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych sprzecznych z ideą Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej, przesłanych w złym formacie, rozdzielczości lub wielkości pliku, oraz takich, które nie spełniają kryterium tematycznego.

7. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w Regulaminie rozstrzyga zespół organizacyjny.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. O wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decydują Organizatorzy konkursu.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

ORGANIZATORZY:

MARZENNA OSTROWSKA

JOLANTA PIŃKOWSKA