W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna", informuję o danych dotyczących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów klas I-III oraz klasy V Szkoły Podstawowej,

jak również dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

w przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadku pozostałych uczniów nie posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. klasy II, III i V kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Informuję, że projekt programu "Wyprawka szkolna" na 2013 r. dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce "Finanse na Edukację".

Zainteresowanych zapraszamy po wnioski do gabinetu pedagoga szkolnego, pokój 112.