Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dzisiaj 253

Wczoraj 215

Miesiąc 6465

Wszystkie 119090

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA


Uczeń ma prawo do:

 1. opieki wychowawczej,
 2. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. poszanowania godności osobistej, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie  narusza tym dobra innych osób,
 5. zapoznania się z programem nauczania, jego celem, stawianymi wymaganiami edukacyjnymi na początku roku szkolnego,
 6. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 8. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i innych zawodach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 9. rozwijania zdolności zainteresowań i talentów w kołach zainteresowań i innych formach zajęć pozalekcyjnych,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, pomocy naukowych i księgozbioru,
 11. pomocy materialnej w szczególnych losowych przypadkach,
 12. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 13. uczestnictwa w organizowanych formach wypoczynku,
 14. do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania; oceny z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie;
 15. na jednej godzinie lekcyjnej otrzymania tylko jednej oceny niedostatecznej;
 16. do odpoczynku na przerwach między lekcjami; na okres przerw świątecznych, ferii oraz soboty i niedziele nie zadaje się prac domowych (wyjątek – język polski i matematyka);
 17. wiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów i prac klasowych; w ciągu dnia mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany, a w ciągu tygodnia tylko dwie prace klasowe;
 18. w ciągu ustalonych dni w miesiącu do niedotrzymywania ocen niedostatecznych z odpowiedzi i kartkówek, co jednak nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do zajęć;
 19. do pełnego uczestnictwa w kulturze,

Do obowiązków uczniów należy:

 1. dbałość o dobre imię szkoły, o tworzenie i wzbogacanie jej tradycji,
 2. systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i innych formach życia szkoły,
 3. przestrzeganie zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 4. poszanowanie godności osobistej kolegów, przeciwdziałanie aktom przemocy i chuligaństwa,
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego w duchu tolerancji,
 6. odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań,
 7. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych,
 8. dbałość o ład, porządek i dyscyplinę,
 9. przeciwdziałanie wszelkim aktom dewastacji i wandalizmu,
 10. ochrona przyrody i dbałość o otoczenie szkoły; naprawianie wyrządzonej przez siebie szkody;
 11. strój galowy w czasie akademii i uroczystości szkolnych (biała lub jasna bluzka albo sweter, ciemne spodnie lub spódnica);
 12. przygotowanie do odpowiedzi z ostatnich trzech lekcji;
 13. nieprzebywanie bez opieki dorosłych poza domem w okresie letnim po godzinie 21.00, a w okresie zimowym po godzinie 19.00;
 14. niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, nieużywanie narkotyków i innych środków odurzających;
 15. noszenie dzienniczka ucznia i okazywanie go na każde żądanie nauczyciela;
 16. okazywanie usprawiedliwienia za dni nieobecności pierwszego dnia po powrocie do szkoły;
 17. zmienianie wierzchniego okrycia i obuwia oraz składanie go w szatni;
 18. zmienianie stroju gimnastycznego po zajęciach wychowania fizycznego.