W dniu 17 lipca 2012 r. zostało wydane oraz opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

W porównaniu z obowiązującym dotychczas rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. Nr 127, poz. 1055)

nowe przepisy podwyższają kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Wraz z wejściem z życie rozporządzenia, tj. z dniem 1 października 2012 r., kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wyniesie 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 456 zł (w poprzednim stanie prawnym były to odpowiednio kwoty 477 zł i 351 zł).

Zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej pociąga za sobą, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), automatyczną zmianę kwot tych świadczeń. Nowe przepisy określają następujące kwoty świadczeń z pomocy społecznej:

- kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości od 531 zł (kwota minimalna, poprzednio - 446 zł) do 1260 zł (kwota maksymalna, przednio - 1175 zł), - maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 529 zł (poprzednio - 444 zł), - kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250 zł (poprzednio - 207 zł).

 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

 

Przydatne materiały: Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823)Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)