INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego

70-783 w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 6

Znak sprawy: SP37.KG.3.26.2014

 

Szczecin, dnia 21.08.2014

 

Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego przy ulicy Lucjana Rydla 6 w Szczecinie.”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę zamawiający uznał:

Nazwa (firmy):

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz z siedzibą 71-172 Szczecin, ul. Maurycego Mochnackiego 17/6

Uzasadnienie wyboru oferty:

oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w  siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

 

 

1

 

 

JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz

71-172 Szczecin, ul. Maurycego Mochnackiego 17/6

 

 

 

100,00