Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2016/2017

  Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/067 z dnia 16 października 2006  roku w spawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwały Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na działalność edukacyjną (na rok szkolny 2016/2017).

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Minimalna cena netto za godzinę zegarową

Dostępność godzinowa pomieszczenia (od poniedziałku do Niedzieli)

 

Sala lekcyjna

 

54 m²

 

20,00

 

od godz. 16.00 do 21.00

 

Wyżej wymienione ceny nie dotyczą okazjonalnych, jednodniowych wynajmów.

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania z sanitariatów, energii, wody.

Warunki przetargu:

Ofertę można złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 1. wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznego  (3 dni od dnia złożenia oferty) www.sp37.szczecin.pl
 2. Informacje dotyczące możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udziela Wiesław Prajs kierownik gospodarczy nr telefonu 91 4668478
 3. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć w każdym dniu po wcześniejszym uzgodnieniu.
 4. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej wpływu na działanie szkoły.
 5. Do oferty winne być zamieszczone:

a) podanie skierowane do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem godzin oraz rodzaju pomieszczenia,b) aktualny odpis KRS (nie starszy niż 3 miesiące) lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, adres zamieszkania

c) kserokopia dowodu osobistego potwierdzona z a zgodność z oryginałem (w przypadku osób fizycznych)

 1. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę, tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 2. kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu najmu) oraz planowany czas trwania najmu.
 3. Do najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 4. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 6. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony w roku szkolnym 2016/2017.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Termin składania podań do dnia 24.09.2016 r.