Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Dzisiaj 228

Wczoraj 270

Miesiąc 6710

Wszystkie 119335

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje


Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku szkolnego z punktem małej gastronomi oraz gabinetu stomatologicznego znajdujących się w Szkole Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 70-783 Szczecin

Działając na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z póź. zm. XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6.

 

I. Przedmiot przetargu

1.Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.

 1. Powierzchnia 18 m2 (na sklepik) 9 m2 na zaplecze. Pomieszczenia wyposażone są w punkty oświetleniowe, gniazda energii elektrycznej.
 2. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 550 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczany będzie miesięcznie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia wg. aktualnie obowiązujących stawek oraz rachunek za energię eklektyczną oraz wodę wg. wskazań podliczników.
 3. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomii.
 4. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.

 1. Powierzchnia 18 m2 na gabinet stomatologiczny. Pomieszczenia wyposażone są w punkty oświetleniowe, gniazda energii elektrycznej, meble kuchenne (zimna, ciepła woda).
 2. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 400 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczany będzie miesięcznie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenia wg. aktualnie obowiązujących stawek oraz rachunek za energię eklektyczną oraz wodę wg. wskazań podliczników.
 3. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego.
 4. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia gabinetu stomatologicznego na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem:
 1. „Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku uczniowskiego wraz z punktem małej gastronomii w SP37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin”
 2. „Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia gabinetu stomatologicznego w SP37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin”

2. Na oferty składają się:

 1. oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu,
 2. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru,
 3. kserokopia decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,
 4. kserokopia dowodu osobistego

3. Dokumenty muszą by podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez oferenta „za zgodność z oryginałem”

 

4. Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły (budynek przy ul. Lucjana Rydla 6 w terminie do 22.11.2017 r. do godziny 10.00

5. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się w dniu 22.11.2017 r. o godzinie 11,00 w pokoju nr 229.

 

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 1. Oceny i wybory najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora SP37 w Szczecinie.
 2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu.
 3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w budynku szkoły przy ul. Lucjana Rydla 6 oraz na stronie internetowej szkoły.
 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 20 dni od daty zakończenia przetargu.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla ię od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy od 1.01.2018 r. do 31.12.2018r.

IV. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Gospodarczy – Wiesław Prajs 91/ 4668-478
 2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (sp37.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

Załączniki do specyfikacji na:

sklepik szkolny

Załącznik nr 1 – wzór umowy na sklepik szkolny

Załącznik nr 2 - oferta cenowa na sklepik szkolny

gabinet stomatologiczny

Załącznik nr 1 – wzór umowy na gab. stomatologiczny

Załącznik nr 2 – oferta cenowa na gab. stomatologiczny


Aktualizacja z dnia 16.11.2017:

Szkoła Podstawowa Nr 37 w Szczecinie, ul. Lucjana Rydla 6 unieważnia przetarg na wynajem pomieszczenia na gabinet stomatologiczny.
Wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny pozostaje bez zmian w drodze przetargu.

 

Wiesław Prajs