oznaczenie sprawy SP37.KG.26.5.2017

Szczecin, dn. 08.01.2018  r.

Szkoła Podstawowa nr 37

kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego

Lucjana Rydla 6

70-783 Szczecin

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy mięsa i przetworów mięsnych” dla Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego przy ul. Lucjana Rydla 6; 70-783 Szczecin będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez firmę:

MADAR” Dariusz Watral Ul. Floriana Krygiera 1; 71-001 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: ww. oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w siwz. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto*

Kryterium oceny

100% cena

 

1

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J.Patruś R. Bączyński

Ząbrowo 30; 78-120 Gościno

 

     252.798,68

 

94,29 pkt.

 

2

Zakład Przetwórstwa Mięsnego OZIMEK

K. Ozimek, R. Ozimek, M. Ozimek Spółka Jawna

Ul. Usługowa 1A 73-110 Stargard

 

     249.430,74

 

95,56 pkt.

 

3

„MADAR” Dariusz Watral

Ul. Floriana Krygiera 1; 71-001 Szczecin

 

    238.367,50

 

100 pkt.