"Pomyślcie, to nic nie boli."

Czerwiec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Dzisiaj 12

Wczoraj 157

Miesiąc 2633

Wszystkie 367744

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

   
   Zastępca
   Rafał Malujda
 
   tel.+48-91-852-20-93
 

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

      

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.).  Zarządzenia nr 32/17 /18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 16.06.2017 r,  w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu na wyłonienie najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły na rok szkolny 2018/2019. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynkach przy ul. Rydla 6 oraz ul. Z. Nałkowskiej 33 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną , zajęcia sportowe( na rok szkolny 2018/2019 ).

 

Budynek – ul. Z. Nałkowskiej 33

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Minimalna cena netto , za godzinę zegarową

Dostępność godzinowa pomieszczenia(od poniedziałku do piątku)

Aula                                  

172,86 m²,

25 zł netto + 23% VAT

1700-2100

Salka taneczna lustrzana

72 m²

25 zł netto + 23% VAT

1700-2100

Sala gimnastyczna

530 m²

55 zł netto + 23% VAT

1730-2100

Sale lekcyjne

około 50-52 m²

  20  zł netto + 23% VAT

1700-2100

Świetlica II

97,58

  35 zł netto + 23% VAT

1700-2100

 

Budynek – ul. Rydla 6

Rodzaj pomieszczenia

Powierzchnia

Minimalna cena netto , za godzinę zegarową

Dostępność godzinowa pomieszczenia(od poniedziałku do piątku)

Sala gimnastyczna                             

482 m²,

70 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Aula 

332 m²

44 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Sala korekcyjna

100 m²

33 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Sala lekcyjna

54 m²

20 zł netto + 23% VAT

1600 - 2100

Salka

18 m²

10 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Salka gimnastyczna nr 100

230 m²

27 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Salka gimnastyczna nr 230

108 m²

27 zł netto + 23% VAT

Godziny wynajmu będą znane po otrzymaniu planu lekcji

Godziny wynajmu po zakończonych zajęciach szkolnych.

Pomieszczenia te wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania przebieralni, sanitariatów oraz mediów.

Wyżej wymienione ceny nie dotyczą okazjonalnych, jednodniowych wynajmów.
Pomieszczenia wynajmuje się  wraz z prawem do wspólnego użytkowania z sanitariatów, energii, wody.

Warunki przetargu:

Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na  adres e-mailowy: sekretariat@sp37.szczecin.pl   lub z.nowakowska@sp37.szczecin.pl budynek Zofii Nałkowskiej 33, w.prajs@sp37.szczecin.pl budynek Rydla 6 .W formie papierowej w sekretariatach szkoły (ul. Rydla 6 lub Nałkowskiej 33) od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500

 1. Termin składania ofert – do dnia 15.08.2018 r, do godziny 1100
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.08.2018 r. o godzinie 1200,
 1. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji, poprzez wywieszenie ich w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publicznej sp37.szczecin.pl, www.gim7.szczecin.pl
 2. Informacje dotyczące możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udziela :budynek Rydla 6- Pan Wiesław Prajs-kierownik gospodarczy nr telefonu 91 4668 478, budynek Zofii Nałkowskiej 33 - Żaneta Nowakowska-kierownik obiektów sportowych nr telefonu  91 4629 486 .
 3. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 14.08.2018 r. do godziny 1100 po  wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, kontakt jak powyżej.
 4. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły.
 5. Do oferty winne być załączone:
 • Podanie skierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem godzin oraz rodzaju pomieszczenia,
 • Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem ( w przypadku osób fizycznych),
 • Formularz ofertowy- załącznik nr 1.

8. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę ,tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.

9. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena [zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu najmu] oraz proponowana ilość godzin wraz z planowanym czasem trwania najmu. W przypadku złożenia większej ilości ofert z jednakową ceną niż możliwości dostępności godzinowej pomieszczeń na wynajem kryterium będzie stanowić: czas trwania umowy, proponowana ilość godzin, wiarygodność płatnicza oferenta oraz okres dotychczasowej współpracy.

10. Do najmu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami

11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy , wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

12. Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony w roku szkolnym 2018/2019 .

13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załącznik 1

Załącznik 2