Get Adobe Flash player

"Pomyślcie, to nic nie boli."

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dzisiaj 36

Wczoraj 162

Miesiąc 1446

Wszystkie 276463

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

tel.+48-91-852-20-93

iod@spnt.pl

 

RODO-informacje

 

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomi znajdującego się w Szkole Podstawowej Nr. 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego   w  Szczecinie w budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin.

 

Działając na podstawie §4 pkt.2  Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.) DyrektorSzkoły Podstawowej Nr. 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin, ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczenia znajdującego się na terenie szkoływ budynku przy ul. Zofii Nałkowskiej 33.

 

I. Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia o powierzchni 36,00 m2znajdującego się w budynku SP 37  w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej 33,70-785 Szczecin celem prowadzenia sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomii. Pomieszczenie wyposażone jest w punkty oświetleniowe oraz  gniazda energii elektrycznej. Wyposażenie wynajmowanego pomieszczenia stanowi: zlew z zimną i ciepłą wodą, mała lada sklepowa wraz z regałami.

2. Minimalna stawka czynszu wynajmowanego pomieszczenia wynosi 420,00 zł netto, w której zawarte są opłaty z tytułu kosztów utrzymania pomieszczenia. Do czynszu doliczany będzie obowiązujący podatek VAT oraz podatek od nieruchomości za wynajmowane pomieszczenie   aktualnie obowiązujących stawek.

3. Przedmiot najmu jest przeznaczony na ściśle określoną działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem sklepiku szkolnego wraz z punktem małej gastronomii.

4. Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczenia, oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku na ściśle określonych zasadach znajdujących się we wzorze umowy najmu która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

 

 II. Przygotowanie i złożenie oferty

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na wynajem pomieszczenia celem prowadzenia sklepiku uczniowskiego wraz z punktem małej gastronomii w SP 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego  w Szczecinie przy ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin”

2. Na ofertę składają się:

            - oferta cenowa sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do specyfikacji warunków przetargu,

            - wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru,

3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

4.  Oferty należy złożyć w sekretariacie szkoły ( budynek przy ul. Zofii Nałkowskiej 33) w terminie do 14.12.2018 r do godziny 1000

5. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,.

6. Otwarcie ofert będzie jawne i odbędzie się w dniu 14.12.2018r o godzinie 1030w pokoju 81.

           

III. Wybór najkorzystniejszej oferty.

 

1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora SP 37 w Szczecinie,

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest wysokość stawki czynszu,

3. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu za wynajem oferenci, którzy złożyli identyczne oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert  w wyznaczonym  terminie ustalonym przez Zamawiającego,

4. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone niezwłocznie po jego zakończeniu, w budynku szkoły przy ul. Zofii Nałkowskiej 33 oraz na stronie internetowej szkoły (gim7.szczecin.pl , sp37.szczecin.pll).

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 30 dni od daty zakończenia przetargu.

6. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj: od 02.01.2019 r  do 31.12.2019 r.

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawa do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 IV. Wyjaśnienia i informacje

 

1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik - Żaneta Nowakowska Tel. 91 4629486

2. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

3. Specyfikacja wraz załącznikami dostępna jest na stronie internetowej szkoły (www.gim7.szczecin.pl) oraz w siedzibie zamawiającego.

 

 

Załączniki do specyfikacji

  1. Załącznik nr 1 – wzór umowy
  2. Załącznik nr 2 – oferta cenowa