Gmina Miasto Szczecin

Szkoła Podstawowa nr 37 im. kpt. ż.w. Antoniego Ledóchowskiego

70-783 Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH

WYDANYCH NA PODSTAWIE Art. 11 Ust. 8

na: Dostawę w cz. I „Mięsa i przetworów mięsnych; Drobiu i przetworów drobiowych”

w cz. II „Warzyw, kiszonek, owoców

 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. , Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę:

w części I

Madar Hurtownia Mięsa i Wędlin

Autostrada Poznańska 1

71-001 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer

oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium 100 cena)

1.

J.Patruś&R.Bączynski

Hurtownia Wielobranżowa Rojan S.J.

Ząbrowo 30   78-120 Gościno

 

90,50

2.

Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski

„BYK” Spółka Jawna

Mierzyn 72-006 Szczecin, ul. Welecka 38

 

91,04

3.

MADAR Hurtownia Mięsa i Wędlin

71-001 Szczecin, Autostrada Poznańska 1

 

100

 

w części II

„ZBOREK”

Z. Kusiak, H. Kusiak SJ

72-005 Przecław 150

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer

oferty

Nazwa (firma) siedziba i adres

Liczba uzyskanych punktów

(kryterium 100 cena)

4.

BULNEX

Szczecin, ul. Wyzwolenia 65

72,71

5.

„ZBOREK”

Z. Kusiak, H. Kusiak SJ

72-005 Przecław 150

 

100

 

Ponadto na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 4) ustawy, Zamawiający informuje, iż umowa może zostać zawarta najwcześniej w dniu 06.02.2013 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na numer faxu 91 4626/147 w. 38