"Pomyślcie, to nic nie boli."

Listopad 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Malujda

   tel.+48-91-852-20-93

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 37 im. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych publicznych podmiotów. Oświadczenie w sprawie sprawie ma dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie.

 • Dane dotyczące publikacji strony internetowej:
 • Dane ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone informacje występują w postaci skanów z uwagi na informacji jaki jest niezbędny do ich opublikowania,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • strona na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracja sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Żaneta Nowakowska.
 • E-mail: z.nowakowska@sp37.szczecin.pl
 • Telefon: 91 4668460

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą lelektroniczną na adres:

Organ nadzoru: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie

Adres: ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin

E-mail: sp37@miasto.szczecin.pl

Telefon: 91 4668460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 37 jest w dwóch niezależnych budynkach.

Budynek szkoły mieszczący się przy ulicy Zofii Nałkowskiej 33

Infrastruktura zewnętrzna: Wejście główne do szkoły znajduje się od ulicy Zofii Nałkowskiej. Do wejścia głównego prowadzą z każdej strony schody bez poręczy, brak jest podjazdów, ramp dla wózków inwalidzkich. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Pozostałe wejścia szkoły z takimi samymi ograniczeniami architektonicznymi.

Infrastruktura wewnętrzna: brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych itp.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły ma prawo wejść osoby z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabo widzących.

Budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego mieszczący się przy ulicy Zofii Nałkowskiej 33

Budynek jest przeznaczony dla kompleksu boisk ORLIK 2012. Pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, uwarunkowane jest do zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

Budynek szkoły mieszczący się przy ulicy Lucjana Rydla

Infrastruktura zewnętrzna: Wejście główne do szkoły znajduje się od ulicy Rydla. Do wejścia głównego prowadzi szeroki podjazd dla ruchu pieszego lub wózków. Wejściem tym wchodzą uczniowie, pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły. Wewnątrz klatki wejściowej znajdują się schody prowadzące w górę lub w dół. Szkoła dysponuje schodołazem oraz wózkiem inwalidzkim. Pozostałe wejścia do budynku z ograniczeniami architektonicznymi.

Infrastruktura wewnętrzna: Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych itp.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym: do budynku szkoły ma prawo wejść osoby z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu lub online. Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabo widzących.