"Pomyślcie, to nic nie boli."

Styczeń 2023
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Malujda

   tel.+48-91-852-20-93

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

Ogłoszenie o przetargu nr 2/2021

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021.

Pliki do pobrania:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/N
 
 Dotyczy: sukcesywnych dostaw artykułów spożywczych w wyszczególnionych
    grupach żywnościowych do Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie, przy ul. Lucjana Rydla, 70-783 Szczecin oraz Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin
 
 
    I . ZAMAWIAJĄCY
 
    Gmina Miasto Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 8510309410
 
    Szkoła Podstawowa Nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie
 
    ul. Lucjana Rydla 6, 70-783 Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin
 
 
    Zapraszam do złożenia oferty na ww. zadanie. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
    Publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016r. w
    sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
    Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie nr 14/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2019r. oraz Zarządzenie nr 320/19  Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019r.)
 
    II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
    1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów
    spożywczych w wyszczególnionych poniżej grupach żywnościowych w okresie od
    01.01.2021r. do 31.12.2021r. do Szkoły Podstawowej Nr 37 im. kpt. ż. w.
    Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla, 70-783
    Szczecin oraz ul. Zofii Nałkowskiej 33, 70-785 Szczecin.
 
    1. Grupa I wg CPV: 01121000-1-01133000-8 WARZYWA, OWOCE I KISZONKI
 
    2. Grupa II wg CPV: 15100000-9-151317002 PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE
 
    3. Grupa III wg CPV: 1580000-1-15982200-7 NAPOJE
        Grupa IV wg CPV: 15300000-1-15333000-1 WARZYWA, OWOCE I PRODUKTY PRZETWORZONE
 
    4. Grupa V wg CPV: 03140000-3 JAJA,
        Grupa VI wg CPV: 15600000-4-15620000-2 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA
        Grupa VII wg CPV: 15400000-2-15431200-0 OLEJE I TŁUSZCZE
 
    5. Grupa VIII wg CPV: 15300000-1-1533000-1 WARZYWA, OWOCE I PRODUKTY PRZETWORZONE (MROŻONKI)
 
    6. Grupa IX wg CPV: 15800000-6-15899000-6 RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
 
    7. Grupa X wg CPV: 15850000-1 PRODUKTY SPOŻYWCZE - GARMAŻERKA
 
    8. Grupa XI wg CPV: 15500000-3-15555200-5 PRODUKTY MLECZARSKIE
 
    9. Grupa XII wg CPV: 15200000-0-15200000-0 RYBY MROŻONE I PRZETWORZONE
 
 
 
    2. Dopuszcza się produkty równoważne w stosunku do przywołanych w załączniku Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia . Produkt równoważny zgodnie
    ze swoją definicją musi posiadać parametry nie gorsze niż produkt wskazany przykładowo przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować produkt o innej
    nazwie pod warunkiem, że będzie posiadał takie same walory smakowe i jakościowe co podany przykładowy.
 
    3. Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania Umowy zgodnie z zapisami Umowy która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 
    4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe jeżeli zapytanie jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
 
    5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn. na jedną grupę lub więcej. Do każdej grupy należy złożyć oddzielną ofertę cenową (załącznik nr 2).
 
    6. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od daty złożenia oferty.
 
    III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
    Dokumenty które należy dostarczyć do Zamawiającego:
 
    a. Oferta cenowa (zał. nr 2),
    b. Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu ( zał. nr 3)
 
    Oferta cenowa powinna być:
 
    1. Opatrzona pieczątką firmową;
    2. Posiadać datę sporządzenia
    3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.
 
    Oferta powinna zawierać:
 
    1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje
    wymienione w formularzu ofertowym;
    2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.
 
    IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
    1. Termin złożenia oferty: do 10.12.2020r. do godziny 12 00
    2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę
    oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę
    przedmiotu zamówienia prosimy składać na piśmie w siedzibie Zamawiającego w
    sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 37 w Szczecinie ul. Rydla 6 lub
    przesłać na adres e-mail: z.nowakowska@sp37.szczecin.pl  lub
    3. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
    4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub
    wycofać ofertę.
    5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
    wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:
 
    V. OCENA OFERT
 
    Jedyne kryterium stanowi cena, której waga wynosi 100 %.
 
    Cena artykułów żywnościowych, wskazanych załącznikami nr 2 do ZO powinna
    zawierać:
 
    1. koszt towaru
    2. koszt opakowania
    3. koszt dostawy do zamawiającego
 
    VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą
    elektroniczną najpóźniej do dnia 10 grudnia 2020r.
 
    VII. DODATKOWE INFORMACJE
 
    Dodatkowych informacji udziela: kierownik p. Żaneta Nowakowska pod numerem
    telefonu (91) 462 94 86, oraz adresem e-mail: z.nowakowska@sp37.szczecin.pl  oraz Pani Bogusława Zielińska pod numerem telefonu (91) 466 84 73 oraz adresem e-mail:
 
    Zamawiający
 
    Dyrektor Szkoły
 
    Janusz Cymerman
 
Załączniki:
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej
nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie na rok szkolny
2020/2021 ( budynek: Rydla 6 oraz Zofii Nałkowskiej 33).
 
 
 
 
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.), Zarządzenia nr 7/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018r.,  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem
pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynkach przy ul. Z.
Nałkowskiej 33 oraz L. Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,
zajęcia sportowe (na rok szkolny 2020/2021). Szczegółowe informacje w
załącznikach.
 
 
 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (ze zmianami: Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.). Zarządzenia Nr 37/18/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły w budynku przy ul. Lucjana Rydla 6 z przeznaczeniem na działalność edukacyjną, zajęcia sportowe na rok szkolny 2019/2020.

I. Przedmiotem przetargu jest wynajem pomieszczenia w budynku przy ul. L. Rydla 6:

Rodzaj pomieszczenia

powierzchnia

Minimalna cena

za godzinę zegarowa

(w tym VAT. 23%)

netto + 23%VAT = brutto

Dostępność godzinowa pomieszczenia

(od poniedziałku

- do piątku)

Sala gimnastyczna

482 m2

110,00 + 25,30 = 135,30

 

Aula

332 m2

70,00 + 16,10 = 86,10

 

Saka korekcyjna

100 m2

45,00 + 10,35 = 55,35

 

Sala lekcyjna

54 m2

30,00 + 6,90 = 36,90

 

Salka

18 m2

15,00 + 3,45 = 18,45

 

Salka gimnastyczna nr 100

230 m2

50,00 + 11,50 = 61,50

 

Salka gimnastyczna nr 230

108 m2

45,00 + 10,35 = 55,35

 

Stołówka

234 m2

100,00 + 23,00 = 123,00

 

Harcówka

 

30,00 + 6,90 = 36,90

 

 

Godziny wynajmu po zakończonych zajęciach szkolnych - będą znane po otrzymaniu planu lekcji.

Pomieszczenia te wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania, przebieralni, sanitariatów oraz korzystania z mediów (energii i wody).

Wyżej wymienione ceny nie dotyczą okazjonalnych , jednorazowych wynajmów.

II. Warunki przetargu:

1. Oferty można złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły przy ul. L. Rydla 6, 70-783 Szczecin od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30 w zamkniętych kopertach z napisem:

Oferta na wynajem pomieszczenia szkolnego w SP-37 przy ul. L. Rydla 6, 70-783 Szczecin” lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: sekretariat @sp37.szczecin.pl lub w.prajs@sp37.szczecin.pl

1)Termin składania ofert do dnia 16.09.2019 r. do godz. 12,00 2)Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2019 r. o godz. 12,00

3)Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji , poprzez wywieszenie ich w Szkole Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 6 oraz zamieszczenie na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne www.sp37.szczecin.pl 4)Informacji dotyczących możliwości funkcjonalnych pomieszczeń udziela: Wiesław Prajs – Kierownik gospodarczy nr telefonu 91/4668-478, e-mail: w.prajs@sp37.szczecin.pl

5)Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 28.08.2019 r. w godz. od 8,00 do 13,00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, kontakt jak powyżej.

6)Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły.

7)Do oferty winno być załączone:

a)Podanie skierowane do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 im. kpt. ż. w. Antoniego Ledóchowskiego w Szczecinie z krótkim opisem rodzaju planowanej działalności, planowanym czasem trwania umowy, określeniem dni i godzin wynajmu oraz rodzaju pomieszczenia.

b)Aktualny odpis z KRS lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

c)Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

8)Oferta winna zostać podpisana przez osobę uprawnioną tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.

9)Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena (zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu najmu) oraz proponowana ilość godzin wraz z planowanym czasem trwania najmu. W przypadku złożenia większej ilości ofert z jednakową ceną niż możliwości dostępności godzinowej pomieszczeń na wynajem, kryterium będzie stanowić: czas trwania umowy, proponowana ilość godzin, wiarygodność płatnicza oferenta oraz okres dotychczasowej współpracy.

10) Do najmu będzie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

11)Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.

12)Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony w roku szkolnym 2019/2020.

13)Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Formularz ofertowy

Umowa najmu

Załącznik RODO